Beeldkwaliteitsplannen

Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de beoogde ruimtelijke kwaliteit van het gebied in woord en beeld. Voor elke woonsfeer wordt er een apart beeldkwaliteitsplan opgesteld. Elk plan geeft vervolgens weer waar de gemeente het bouwplan op toetst. Zo worden bijvoorbeeld de richtlijnen voor de architectuur of materiaalgebruik aangegeven. Het beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink is gereed en geeft opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers informatie waaraan bouwplannen moeten voldoen. Het is een inspiratiebron om de gewenste kwaliteit te realiseren. Niet alleen ten aanzien van de gebouwen, maar ook ten aanzien van het openbaar groen en het aspect duurzaamheid. Zo zorgt het beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink ervoor dat de landelijke uitstraling straks terug te vinden is in de woonwijk en de beoogde sfeer behouden blijft.

 

Beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink


De uitgangspunten van de woonsfeer De Vlierbrink vormen ook de input voor het beeldkwaliteitsplan van deze woonsfeer. Altijd groen, ruimte, privacy en een informeel uitzicht zijn steekwoorden. Zo is variatie in de woonbuurt heel erg belangrijk, waarbij niet alle woningen op dezelfde rooilijn staan. De Vlierbrink kent twee deelgebieden, waar verschillende eisen aan de beeldkwaliteit worden toegekend. De kavels in een landelijke omgeving aan de rand en de kavels in een landelijk dorpse omgeving in het midden van dit gebied. De rand van dit plangebied heeft een nauwe relatie met het buitengebied en vormt ook de overgang hier naar toe. Een gevarieerd beeld van woningen waarin de kap een belangrijke rol speelt in combinatie met niet al te expressieve architectuur sluit op deze omgevingskenmerken aan. Het hart van de wijk vormt een kleine concentratie van woningen in een landelijke context, vergelijkbaar met buurtschappen uit de omgeving. Dit gebied is minder goed zichtbaar vanuit de landelijke omgeving. Daarom biedt dit gebied meer ruimte en vrijheid voor diversiteit in architectuur en kleur. Wil je weten of jouw bouwplan binnen het beeldkwaliteitsplan past, ga dan altijd in gesprek met de gemeente. Het woonteam kan je hierbij helpen en jou in contact brengen met de juiste persoon bij de gemeente Ommen. Het beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink heeft eind 2015 ter inzage gelegen en is 31 maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.


Beeldkwaliteitsplan Boerenerven


De gemeenteraad van Ommen heeft het 'Beeldkwaliteitsplan Boerenerven, Ommen' op 3 juli 2014 vastgesteld als wijziging op de Welstandsnota van Ommen. Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de realisatie van 11 nieuwe boerenerven (omvattende de bouw van 34 nieuwe woningen) die mogelijk gemaakt worden in het gebied dat begrensd wordt door de Arriërveldsweg, de Arriërflierweg, de Haarsweg en de Hessenweg Oost. In het beeldkwaliteitsplan is de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwe boerenerven beschreven. Hoofdopzet van het plan is een groen-blauw raamwerk met daarbinnen boerenerven die geïnspireerd zijn op de boerderijen in het Overijsselse Salland.Omdat het plan over een langere periode en door verschillende partijen wordt ontwikkeld, is het beeldkwaliteitsplan een belangrijk instrument om de samenhang binnen de boerenerven te kunnen bewerkstelligen. Naast toetsing aan het bestemmingsplan zullen bouwplannen op de nieuwe erven ook moeten voldoen aan de criteria zoals die in het beeldkwaliteitsplan zijn beschreven.