Beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink: beschrijving in woord en beeld

Een masterplan, een verkavelingsschets, en dan ook nog een beeldkwaliteitsplan. Wat houdt het allemaal in?

Een masterplan, een verkavelingsschets, en dan ook nog een beeldkwaliteitsplan. Wat houdt het allemaal in?

Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de beoogde ruimtelijke kwaliteit van een gebied in woord en beeld. Bij het opstellen van dit beeldkwaliteitsplan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de planfilosofie van het Masterplan. Zodat de kwaliteitsambities van De Vlierlanden, die samen met de omgeving en betrokken partijen zijn vormgegeven, ook zoveel mogelijk in dit plan zijn verankerd en worden gerealiseerd. Passend binnen de filosofie van De Vlierlanden, biedt het beeldkwaliteitsplan natuurlijk de nodige vrijheid. Voor elke woonsfeer wordt er een apart beeldkwaliteitsplan opgesteld. Elk plan geeft vervolgens weer waar de gemeente het bouwplan op toetst. Zo worden bijvoorbeeld de richtlijnen voor de architectuur of materiaalgebruik aangegeven.

Het beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink geeft opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers, vooraf informatie waaraan bouwplannen moeten voldoen en is een inspiratiebron om de gewenste kwaliteit te realiseren. Niet alleen ten aanzien van de gebouwen, maar ook ten aanzien van het openbaar groen en het aspect duurzaamheid. Zo zorgt het beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink ervoor dat de landelijke uitstraling straks terug te vinden is in de woonwijk en de beoogde sfeer behouden blijft.

Samen gaan we aan de slag
Natuurlijk staan de bouwers er niet alleen voor. Vanuit de gemeente wordt natuurlijk meegedacht, maar mensen kunnen zelf input geven. Zij leveren het ontwerp aan. Vervolgens gaan de gemeente samen met de bouwers kijken of hun plan binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan te realiseren is. De uitgangspunten van de woonsfeer De Vlierbrink vormen ook de input voor het beeldkwaliteitsplan van deze woonsfeer. Altijd groen, ruimte, privacy en een informeel uitzicht zijn steekwoorden voor de ontwikkeling van De Vlierlanden. Zo is variatie in de woonbuurt heel erg belangrijk, waarbij niet alle woningen op dezelfde rooilijn staan. 

Wil je weten of jouw bouwplan binnen het beeldkwaliteitsplan past, ga dan altijd in gesprek met de gemeente. Het woonteam kan je hierbij helpen en jou in contact brengen met de juiste persoon bij de gemeente Ommen.

Twee deelgebieden
Woonsfeer ‘ De Vlierbrink’ kent twee deelgebieden, waar verschillende eisen aan de beeldkwaliteit worden toegekend. De kavels in een landelijke omgeving aan de rand en de kavels in een landelijk dorpse omgeving in het midden van dit gebied.
Kavels in een landelijke omgeving (rand)
De rand van dit plangebied heeft een nauwe relatie met het buitengebied en vormt ook de overgang hier naar toe. Een gevarieerd beeld van woningen waarin de kap een belangrijke rol speelt in combinatie met niet al te expressieve architectuur sluit op deze omgevingskenmerken aan.
Kavels in een landelijk dorpse omgeving (midden)
Het hart van de wijk vormt een kleine concentratie van woningen in een landelijke context, vergelijkbaar met buurtschappen uit de omgeving. Dit gebied is minder goed zichtbaar vanuit de landelijke omgeving Daarom biedt dit gebied meer ruimte en vrijheid voor diversiteit in architectuur en kleur.

Nieuwsgiering naar het beeldkwaliteitsplan?
Het beeldkwaliteitsplan heeft in oktober en november 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar verwachting stelt het college van B&W de gemeenteraad begin februari voor het plan vast te stellen.  
Je kunt het plan via de volgende link bekijken:

  • http://www.ommen.nl/wonen-leven/ruimtelijke-plannen/beeldkwaliteitsplannen.