Hoe gaan we om met water in De Vlierlanden?

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Er staat steeds vaker water op straat. In de zomer zijn juist vaker droge periodes. Daarmee houden we in De Vlierlanden rekening. In De Vlierlanden voeren we het hemelwater bovengronds af naar de waterberging. Dit zorgt niet alleen voor droge voeten, maar vergroot ook de bewustwording en beleving van water in de wijk.

Het hemelwater (regenwater) is relatief schoon. Het is zonde om dit schone water te zuiveren. Door het hemelwater te scheiden van het vuilwater (bijvoorbeeld water uit de keuken, douche en wc) kunnen rioolwaterzuiveringen effectiever werken. Dit zorgt bovendien voor lagere maatschappelijke kosten.

Afvoer van regenwater
Hemelwater wordt in De Vlierlanden bovengronds afgevoerd. Bij het inrichten van de kavel, moet je ervoor zorgen dat je het regenwater aan de voorzijde van de kavel op maaiveldniveau aanbiedt.

Regenwater vanaf de daken of vanaf de verharding rond de woning, moet op het eigen perceel in de bodem infiltreren of worden afgevoerd naar de voorzijde van de kavel, op maaiveldniveau. Dit kan bovengronds, eventueel met behulp van een goot.

Je kunt het hemelwater ook ondergronds afvoeren door de afvoerbuis nabij de perceelgrens op de eigen kavel te voorzien van een spuwer/welputje. Deze heeft de omgekeerde werking van een straatkolk. De spuwers/welputjes zorgen dat het regenwater bovengronds via de wegen naar wadi’s stroomt. Hier kan het regenwater wegzakken in de bodem. Bij pieksituaties wordt het water via een ondergronds systeem vanuit de wadi’s afgevoerd naar de waterberging.

In De Vlierlanden is een specifiek type spuwer/welputje voorgeschreven (zie foto).
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet de locatie van de spuwer/welputje bekend zijn.

Waterberging en wadi’s
In De Vlierbrink liggen op diverse plekken waterbergingen. Een waterberging bestaat uit een lager gelegen geul en een hoger gelegen oppervlak. Het waterpeil in zo’n waterberging fluctueert sterk met het grondwaterniveau en gedraagt zich in de praktijk als een wadi.

De waterbergingen staan middels een duiker in verbinding met elkaar. Hierdoor is er bij hevige regenval voldoende ruimte om het hemelwater in De Vlierbrink op te vangen. De waterberging staat ook in directe verbinding met de wadi’s die verspreid over de wijk liggen. Deze wadi’s zijn voorzien van zogenaamde ‘slokops’. Wanneer het water in de wadi stijgt, loopt het hemelwater via de slokop door een leidingstelsel naar de waterberging.

De waterbergingen en wadi’s in De Vlierbrink hebben geen verbinding met andere watergangen in de omgeving. Hoe hoog het water in de waterbergingen staat is daarom afhankelijk van het grondwaterniveau en de aanvoer van hemelwater vanuit de wijk bij regenval.

In het meeste extreme geval van langdurige droogte staat er hooguit een klein laagje water in de geul en staat de rest droog. Over het algemeen staat de geul echter vol met water. De verwachting is dat in sommige natte periodes ook de hoger gelegen gedeelten van de waterberging vol staan met water.
De watergang langs fase 1A van de Vlierbrink (langs het Arriërflier) is wel gekoppeld aan andere watergangen. Het waterniveau in deze watergang kan dus hoger of lager zijn dan in de waterbergingen.