Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan 'De Vlierlanden' ligt vanaf 18 december 2014 bij de gemeente Ommen ter inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan 'De Vlierlanden', met de daarbij behorende documenten (incl. het inspraak- en overlegverslag), ligt vanaf 18 december 2014 bij de gemeente Ommen ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 28 januari 2015.

Het plangebied van De Vlierlanden, gelegen ten oosten van de kern Ommen, wordt begrensd door de Arriërflierweg aan de noordzijde, de Arriërveldsweg aan de oostzijde, de Otmansweg aan de zuidzijde en met ten zuiden daarvan nog twee percelen aan de Otmansweg. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Slagenweg (aantakking bij de rotonde) en de Galgengraven (watergang).

Het gebied omvat deels bebouwde, deels onbebouwde agrarische gronden. De gemeente heeft agrarische percelen in het boven omschreven gebied aangekocht voor de transformatie van het agrarisch gebied tot woongebied. Het bestemmingsplan vormt dan ook het juridisch-planologisch kader op grond waarvan ten oosten van Ommen woningbouw kan plaatsvinden. Het plan gaat uit van de bouw van maximaal 350 woningen.

Na de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan 'Ommen-Oost' is de naam van het bestemmingsplan gewijzigd naar ‘De Vlierlanden’, welke naam een verwijzing is naar het ter plaatse aanwezige flierlandschap en onder welke naam het project ook verder tot uitvoering wordt gebracht. 

U vindt het bestemmingsplan op de website van de gemeente Ommen.