De formele procedures zijn gestart

De projectorganisatie is op dit moment druk bezig met het opstellen van het Ontwerp Bestemmingsplan en het Masterplan De Vlierlanden. Het uiteindelijke Bestemmingsplan regelt de juridische randvoorwaarden, ook wel planregels, waarbinnen het gebied tot woongebied omgezet kan worden.Het gaat nog om een globaal plan, omdat we de nieuwe woonwijk De Vlierlanden niet op voorhand vast willen leggen. Het Masterplan schetst een mogelijk toekomstig beeld van de ruimtelijke inrichting van De Vlierlanden. Hierin worden de ambities van het plan omschreven, opgedeeld in verschillende thema's. Deze thema’s zijn: wonen, groen, water en verkeer/parkeren.

Het Masterplan is daarnaast ook een uitnodiging aan toekomstige bewoners van De Vlierlanden om dit plan samen met de gemeente en andere partners verder vorm te geven.

Het bestemmingsplan gaat in december 2014 in procedure. Naar verwachting volgt de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan in de eerste helft van 2015. Daarna kunnen we echt aan de slag!